Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang.

Faillissement
faillissementDe twaalf ondernemers en medewerkers van Zwartboek hadden bij elkaar nog tienduizenden euro's tegoed van het productiebedrijf. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Die mogelijkheid ontstaat als er voldoende geld is om de schuldeisers een redelijk aanbod te doen.

Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet.

De medewerker hoeft geen opzeggingstermijn in acht te nemen, maar moet in beginsel wel opzeggen tegen de laatste dag van de maand. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Fu Works beloofde het afgelopen jaar verschillende keren het geld op korte termijn te betalen.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.