Helaas accepteerde de kerkenraad deze schuldbelijdenis direct.

Uit De Schulden Komen
schuldbelijdenisOok maakten zij bezwaar tegen de mogelijkheid dat de kredietbanken tegelijkertijd als schuldeiser bijvoorbeeld als zij in een eerder stadium een saneringskrediet hebben verstrekt en als bewindvoerder optreden. Zich inspannen om zo veel mogelijk te verdienen, ook door bijv. Eventuele andere aanbieders zullen eenzelfde procedure doorlopen. Hoe moeilijk ook, als God het van ons vraagt ontstaat er een extra probleem. Zo niet, dan wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Ze hebben een sombere kijk op zichzelf en de situatie.

Daar kunt u ook terecht met vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere onderwerpen die met de invoering van de wet te maken hebben. Dat geldt vooral ten aanzien van bijvoorbeeld de ouders.

Eind november vorig jaar presenteerde de Tweede Kamer haar verslag aan de minister van justitie. Het gaat ook om de vraag of dat een gezonde en toepasselijke keuze is. Voor allebei die neigingen zijn wel motieven te vinden, die ons begrip doen toenemen. De manier waarop het evangelie doorklinkt in deze benaderingen is riskant.

De aanvrager is de afgelopen 10 jaar niet failliet geweest. In de protestantse traditie is daar afstand van genomen.

De bezetting van deze gremia is elders in deze nieuwsbrief opgenomen. Voortdurend met elkaar de competitie moeten aangaan. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Zo zegt Jezus het o.
Afschaffen hypotheekrente aftrek

Hypotheek rente aftrek De hypotheekrente aftrek en de spaarloonregeling moeten worden afgeschaft, omdat het vooral rijkere Nederlanders zijn die van deze regelingen profiteren. Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat in een discussiestuk over de toekomst van de verzorgingsstaat.
De rekenmeesters van het kabinet stellen vast dat 'het eigenwoningregime en de spaarloonregeling vooral ten goede komen aan draagkrachtige huishoudens'.